For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ارزیابی پایداری محیط زیست

پایداری یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت محیط زیست و نقطه تعادل میان محیط زیست و فعالیت‌های انسانی می‌باشد. پایداری از جنبه‌های مختلف محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی مد نظر بوده و هدف غائی آن دستیابی به توسعه پایدار در بهره‌برداری و مدیرین منابع طبیعی است. در این راستا، آشنائی با مفاهیم پایه پایداری و ایجاد مهارت در کاربرد رویکردهای پایداری در تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی و آشنائی با روش‌های اندازه‌گیری آن برا ی دانشجویان رشته محیط زیست ضروری می‌باشد.

Prerequisites: 

روش‌های تصمیم گیری چند معیاره

Grading Policy: 

50 درصد امتحان

40 درصد پروژه درسی

10 درصد مشارکت درسی

Time: 

روزهای یک شنبه

Term: 
ترم‌های زوج
Grade: 
Graduate

تحت نظارت وف ایرانی

ارزیابی پایداری محیط زیست | Dr.Ali Lotfi

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

تحت نظارت وف ایرانی